วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 10 ชุด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง (ชื่อ-ตำแหน่ง) จำนวน 4 อัน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 9 ชุด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง นม.ถ.193-05 สายบ้านโนนเต็ง ม.2 ต.โนนเมืองพัฒนาถึงสายบ้านโพธิ์ตาสี ม.3 ต.บัลลังก์ ม.2 บ้านโนนเต็ง ต.โนนเมืองพัฒนา กว้าง 6 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
7  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 18 ป้าย สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง