วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยน้ำท่วม บ้านคลองแคกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จำนวน 29 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 เล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 20 ชุด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง