วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียกภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียกภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งตามโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้าตามโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านคลองแคกลาง หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง