วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 สายเดิ่นยาว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง