วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันและของรางวัลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเข่งขันและถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โนนเมืองพัฒนาเกมส์ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึงบ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสายยนต์ ภูมิโคกรักษ์ ถึงบ้านนางสนิท หอมขุนทด) หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
14  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านอาจารย์สมพงษ์ ขันโยธา ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา