วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง