วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่จัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community Isolation) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายทางจากบ้านแม่ใหญ่เอียด ถึง บ้านนายมานพ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึง สามแยกคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา เส้นทางตะวันออกโรงเรียนบ้านคลองแค ถึง สามแยกไปคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal จากสามแยกบ้านนางไพศาล กลึงกลางดอน ถึง สามแยกบ้านนางสะอื้น บ้านคลองแคกลาง หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง