วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น จากร้านค้าชุมชนใหม่ ถึง สามแยกโนนสายทอง บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าใบกันสาด) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน (สังกัด สพฐ.) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง