วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ ถึงท้ายบ้าน บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายบ้านนายปุ่นเชื่อมถนนสาย 3003 บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อต้นไม้และน้ำยาเร่งราก สำหรับดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง