วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายบ้านโนนเมือง เชื่อม ถนนสาย ทช 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19) จำนวน 2 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโชค พาผล บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง