วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมศาลพระภูมิเจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างโครงการขุดคลองส่งน้ำเข้าสระเดิ่นยาว หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายจากบ้านนายสุชาติ ววงสันเทียะ ถึงบ้านนางเต้า สง่าสันเทียะ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง