วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศกาลวันสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศกาลวันสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าชุมชน ถึง บ้านนายบุญเสริม บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำตรายาง กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง