วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 6772-นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 (สายทางโคกเกริ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้องเครื่องดื่ม โครงการโตไปว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการโตไปว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อรูปพร้อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี สำหรับดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมรานิชี สำหรับดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง