วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาสำรวจยอดประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ผ้าต่วน สำหรับดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) จำนวน 15 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 95% สายทาง นม 3003 ถึง ลำห้วยคลองแค หมู่ที่ 2 บ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง