วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายบ้านนายปุ่นเชื่อมถนนสาย 3003 บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อต้นไม้และน้ำยาเร่งราก สำหรับดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันออกโรงเรียนบ้านโนนเต็ง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง