วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึงบ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 89-5203 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3003 เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีย์ แก่นสูงเนิน ถึงบ้านนางละเอียด มาวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายหนาม งวนสันเทียะ ถึงบ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ถนนหินคลุก สายไร่นายเสา ทวดสุวรรณ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อ วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค จำนวน 10 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายแป้น ถึงท่าข้าม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง