วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดหา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดหา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดฝาผนัง จำนวน 16 ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง