วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตู้ลำโพงล้อลากอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการป้องกันควบคุมรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง