วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่ถูกกักตัวในสถานที่กักกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) จำนวน 2 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรม เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 78 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏบัติงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 64 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง