วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายถือนำขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มสำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอยอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง