วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สำหรับช่วง ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดภาคเรียน 2/2563 และปิดภาคเรียน 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 5 พฤษภาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. สำหรับช่วง ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดภาคเรียน 2/2563 และปิดภาคเรียน 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 6 พฤษภาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง