วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันสระบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง