วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กน 1523 นครราชสีมา) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันสำหรับสูบน้ำบ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันสำหรับสูบน้ำบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง