วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถบัสรับจ้าง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
เหมารถตู้รับจ้าง สำหรับโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันสำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการเตาเผาขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง