วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเตาเผาขยะไร้ควันต้นแบบสำหรับดำเนินโครงการเตาเผาขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการเตาเผาขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮขุดดินสำหรับดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้การปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่น ให้กับ สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้การปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่น ให้กับ สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาร 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่มโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง