วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถรับจ้างโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาป้ายไวนิล และป้ายจุดสาธิต โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง