วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 22 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ถนนหินคลุก สายไร่นายเสา ทวดสุวรรณ
1  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายหนาม งวนสันเทียะ ถึงบ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
1  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายแป้น ถึงท่าข้าม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10
1  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึงลาดยาง นม 3003 หมู่ที่ 2
1  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3003 เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ ตำบลหนองบัวตะเกียด