วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการป้องกันและรระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัดสุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง