วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านมู่ลี่พร้อมติดตั้ง ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อ วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องแล่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง