วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน โครงหารควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการ การพัฒนาสอมองเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการ การพัฒนาสมองเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง