วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการ การพัฒนาสอมองเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 21 ชุด สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง