วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
เหมาทำป้าย โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการโตไปว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง