วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการโตไปว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ศพด.บ้านคลองแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่10 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง