วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ธงตราพระปรมาภิไธย ว.ปรร ธงตราสัญลักษณํพระนามาภิไธยย่อ สก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สำหรับช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. สำหรับช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบทึบสองบาน จำนวน 2 หลัง (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง