วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0036 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และรองรับผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท) สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง