วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนสำหรับดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสุนัขและแมว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกถนนดินรอบป่าสาธารณะประโยชน์ภายในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสุนัขและแมว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง