วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันช่วงปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง (ระหว่างวันที่18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านคลองแคกลาง ตำบลโนนเมืองพัฒนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)