วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีย์ แก่นสูงเนิน ถึงบ้านนางละเอียด มาวิชัย
1  ก.พ. 2567
โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 22 เส้น
1  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 ถึง ถนนสาย 3003
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 ถึง ถนนสาย 3003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาย้ายต้นไม้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานปิดทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 1523 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างทำป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง