วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนตามโครงการจัดหา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนตามโครงการจัดหา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการต่ออายุการให้บริการออนไลน์ เว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาถอดรื้อถอนชุดโคมไฟระบบไฟฟ้าสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง