วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
เหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
10  เม.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) ปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้เติมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาแม่บ้าน อำนวยความสะดวกรับรองผู้มาติดต่อราชการ และดูแลความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับใช้ในพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง