วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำกรับกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการปรับสถานที่สำหรับโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงสำหรับโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันสำหรับโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเหรียญรางวัลสำหรับโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง