วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-1523 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง