วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 (สายทางวัดโนนเต็ง - บ้านคลองแคเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมเวทีสำหรับงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 (สายทาง ทช.3003 - ลานมันแปลงใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง