วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เชิงเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (พ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง