วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างทำตรายาง (คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้าไวนิลรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองแค ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โนนเต็ง ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โนนเมือง ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอนุรักพันธุกรรมพืช ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง