วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เชิงเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (พ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างทำตรายาง (คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้าไวนิลรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านคลองแค ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โนนเต็ง ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.โนนเมือง ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง