วันที่ 12 มิถุนายน 2567 อบต.โนนเมืองพัฒนา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

  วันที่ 11 มิถุนายน 2567 อบต.โนนเมืองพัฒนา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

   การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรม Big Cleaning Day

  วันคล้ายวัน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567