องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


นายเติม พันชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และศพด.บ้านคลองแค/บ้านโนนเมือง/บ้านโนนเต็ง พร้อมใจกันร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 25


นายเติม พันชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และศพด.บ้านคลองแค/บ้านโนนเมือง/บ้านโนนเต็ง พร้อมใจกันร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2563 แด่พระภิกษุสงฆ์ ในเขตตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 7 วัด และ 1 สำนักสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่นร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป...

2020-07-22
2020-07-10
2020-07-08
2020-07-02
2020-07-02
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-05-21
2020-05-08