องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.

 
นายอำนวย   บอขุนทด
ประธานสภาฯ
084-4727612
นายจรูญ  แก่นกลางดอน
สิบเอกยุทธภูมิ  ขันทอง
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
087-3756458 091-5645291นายแน่น  หะขุนทด
นายสุรชัย  ยะสูงเนิน
นายบุญโย  ศรีเชียงหวาง
 นายสายพัน  แจ้งสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 

 
นางสาวนิตยา  ไชยกิจ นายประเสริฐ  แก่นสูงเนิน นางมณี  เทิมพุทรา นายประสิทธ์  เหียดขุนทด 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 

 
นายบุญช่วย  แห่สันเทียะ   นายเฉลิม  วิริยะ นายสมเกียรติ  หึกขุนทด 
นางสาวขัวญเรือน  วิริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
   
 
นายวิชัย  ลาภขุนทด นายบุญช่วย  เหิมขุนทด นายอำนวย  บอขุนทด นายทองเปลว  เหียนขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
       
นายเกรียงศักดิ์  ชิดพังเทียม นายแสวง  เลือดขุนทด นายทนงค์  รามสันเทียะ นายสลิด  ใจชอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11