องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด  นางสาวธัญชนก  สมณชื่น
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 นางนารีนาท  แก้วกลัด   นายยุธยา  กุลภา
 นางสาวจิตตนาวิน  คมขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ 
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางประภาพร  วีชัย  นายอาณัติ  ประทุมวงษ์  นายเอกชัย  กุลสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เจ้าพนักงานธรุการปฎิบัติงาน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
 นายจรัสศักดิ์   อุทรักษ์
 นายบัญชา  ป้อมสันเทียะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นายดำรงฤทธิ์  บุญมา  นางสาวกฤษณา  ขิงสันเทียะ
นางสาวสมพิศ  แก้วทองหลาง
ภารโรง คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป

 


นายวงศกร  โกฎค้างพลู
นายปกรณ์  บอขุนทด
นางสายหยุด  หะขุนทด
 คนขับรถบรรทุกน้ำ คนขับรถยนต์
แม่บ้าน