องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นางสาวกัญญาภัค  เดชบวรปัญญา
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

นางสาวปราณี  พุทธสติ
นางภัณฑิลา  กรึงพุทรา

นางสาวณฐพร  ขุงสันเทียะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ

 
  -ว่าง-
นางสาวลัดดาวัลย์  บุญมา นางสาวประภาพร  พันชนะ
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ